Voorwaarden

Algemene voorwaarden van coolmobility GmbH (B tot C)

§ 1 Toepassingsgebied

 1. Onze onderstaande verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de koper en ons worden gesloten voor de levering van goederen. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen.
 2. Alle afspraken die tussen koper en ons worden gemaakt ter uitvoering van de koopovereenkomsten worden schriftelijk vastgelegd in de overeenkomsten.

§ 2 Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De koper moet zich in onze winkel registreren voordat hij een bestelling plaatst.
 2. De bestelling van de koper, die kwalificeert als aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, kunnen wij binnen twee weken aanvaarden door het sturen van een orderbevestiging of door het binnen dezelfde termijn toesturen van de bestelde producten. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en vrijblijvend.
 3. Elke koper die consument is, kan het koopcontract herroepen en de goederen retourneren in overeenstemming met de bepalingen van de speciale annulerings- en retourinstructies. Deze wordt samen met de orderbevestiging naar de koper verzonden.

§ 3 Betalingsvoorwaarden

 1. Onze prijzen gelden af ​​magazijn in Duitsland zonder verpakking en zonder andere kosten, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging. Onze prijzen zijn inclusief wettelijke BTW. Dit vermelden wij separaat op de factuur tegen het wettelijke tarief op de dag van factuuruitgifte.
 2. Wij bieden de volgende betaalmethoden aan: PayPal, creditcard (VISA, Mastercard, American Express, Maestro), SOFORT, EPS, ideal, Bancontact, Google Pay, Apple Pay.
  Eventuele kosten van een geldtransactie zijn voor uw rekening.

§ 4 Transport-/verzendkosten (inclusief wettelijke BTW)

Verzending binnen Duitsland:
Gratis verzendkosten bij bestellingen vanaf € 59,00
Vast tarief van € 4,95 tot een goederenwaarde van € 58,99

Verzending naar EU-landen:
Forfaitaire verzendkosten: € 9,95 tot een waarde van € 199,00
Vanaf een goederenwaarde van 200,00 € 24,95

§ 5 Leverings- en servicetijd

Tenzij in de betreffende aanbieding een andere termijn is vermeld, vindt de levering van de goederen binnen Duitsland (Duitsland) doorgaans binnen 5 - 7 dagen plaats, bij leveringen in het buitenland meestal tussen 10 - 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst (indien vooruitbetaling is overeengekomen , na het tijdstip van uw betalingsinstructie). Momenteel kunnen er vertragingen optreden in de levering vanwege het hoge ordervolume en personeelstekorten als gevolg van de coronapandemie.

Houd er rekening mee dat er geen bezorging is op zon- en feestdagen.

Indien u artikelen met verschillende levertijden heeft besteld, versturen wij de goederen in één zending, tenzij wij andere afspraken met u hebben gemaakt. In dit geval wordt de levertijd bepaald door het artikel met de langste levertijd dat je hebt besteld.

Indien u de goederen zelf afhaalt, informeren wij u per e-mail over de beschikbaarheid van de goederen en de afhaalmogelijkheden. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

§ 6 Risico-overdracht – verzending/verpakking

De goederen worden onverzekerd verzonden op risico van de koper. Wij zullen ons inspannen om rekening te houden met de wensen en belangen van de koper wat betreft de wijze van verzenden. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de koper. Het risico van bederf of onopzettelijk verlies gaat – indien de klant een consument is – over op de klant bij levering aan de klant of indien de klant in verzuim is met de acceptatie.

§ 7 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Als er sprake is van een gebrek aan de goederen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, zijn wij verplicht om nakoming te verrichten, met uitsluiting van het recht van de koper om zich uit de overeenkomst terug te trekken of de koopprijs te verlagen, tenzij wij op grond van wettelijke voorschriften het recht hebben om nakoming te weigeren. De koper dient ons een redelijke termijn voor nakoming te gunnen. Naar keuze van de koper kunnen aanvullende prestaties worden geleverd door het gebrek te verhelpen of door nieuwe goederen te leveren. Indien het defect wordt verholpen, dragen wij de noodzakelijke kosten. Als de daaropvolgende prestatie mislukt, kan de koper naar eigen goeddunken een verlaging van de koopprijs aanvragen of zich terugtrekken uit het contract. Schadeclaims wegens duidelijke materiële gebreken aan de geleverde goederen zijn uitgesloten als de klant het gebrek niet binnen twee weken na ontvangst van de goederen meldt. Normale slijtage vormt geen garantieclaim.
 2. De wettelijke garantietermijn bedraagt ​​twee jaar vanaf levering.
 3. Wij zijn volledig aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade aan leven, lichaam en gezondheid die gebaseerd is op nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten, evenals voor schade die gedekt is door aansprakelijkheid op grond van de Wet productaansprakelijkheid. Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade die niet onder zin 1 valt en die gebaseerd is op opzettelijke of grove nalatige contractbreuk en op frauduleus gedrag van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten. In dit geval is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade, op voorwaarde dat wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten niet opzettelijk of met grove nalatigheid hebben gehandeld.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle vorderingen die wij nu of in de toekomst op de koper toekomen zijn voldaan. In geval van gedrag van de koper in strijd met het contract, b.v. B. Vertraging bij betaling, wij hebben het recht om de gereserveerde goederen terug te nemen na het stellen van een redelijke termijn. Als wij de gereserveerde goederen terugnemen of beslag leggen op de gereserveerde goederen, betekent dit een herroeping van de overeenkomst. Wij hebben het recht om de gereserveerde goederen te gebruiken nadat deze zijn teruggenomen. De opbrengst van de exploitatie dient, na aftrek van een passend bedrag voor de exploitatiekosten, te worden verrekend met de door de koper aan ons verschuldigde bedragen.
 2. Indien derden toegang krijgen tot de gereserveerde goederen, in het bijzonder beslagleggingen, zal de koper ons op onze eigendom wijzen en ons onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat wij onze eigendomsrechten kunnen afdwingen. Indien de derde de in dit kader gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten niet aan ons kan vergoeden, is de koper daarvoor aansprakelijk.

§ 9 Plaats van uitvoering, toepasselijk recht, anders

 1. Plaats van uitvoering voor leveringen uit de tussen ons gesloten koopovereenkomsten is Bielefeld.
 2. De relaties tussen de contracterende partijen worden uitsluitend beheerst door het recht dat van toepassing is in de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het uniforme recht op de internationale aankoop van roerende goederen en het recht op het sluiten van internationale koopovereenkomsten voor roerende goederen is uitgesloten.
 3. Mocht een of meer van deze bepalingen ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan wordt de effectiviteit van de overige bepalingen niet aangetast.